Gary Snyder

1930 – , Estados Unidos

Trad. Ada Trzeciakowska

El trato

Me encontré dentro de una maciza concha de hormigón
       iluminada por tubos de vidrio, con aire bombeado, con
       pisos unidos por escaleras en movimiento.

El espacio lo llenaban las cosas que se compraron y fabricaron
       en el siglo XX. Dispuestas en mostradores
       o estantes.

Cientos de personas de ese siglo, enfundados en
       sus trajes hechos a máquina,

cambiaban todo su precioso tiempo
        por cosas.

Tłum. Adam Szostkiewicz

transakcja

Znalazłem się w masywnej betonowej muszli: 
światło ze szklanych cygar, wtłaczane powietrze,
piętra spięte ruchomymi schodami. 

Wypełniały ją rzeczy nabyte i zrobione
w dwudziestym stuleciu. Wystawione na lady
                                                                                      i półki.                                                                                      
Ludzie z tego wieku, wciśnięci w odzież
zrobioną na maszynach, gromadnie
Wymieniali cały swój drogocenny czas
          na rzeczy.          

The Trade

I found myself inside a massive concrete shell
lit by glass tubes, with air pumped in, with
       levels joined by moving stairs.

It was full of the things that were bought and made
in the twentieth century. Layed out in trays
                                                                             or shelves.

The throngs of people of that century, in their style,
clinging garb made on machines,

Were trading all their precious time
        for things.

Gary Snyder

1930 – , Estados Unidos

Trad. Juan Carlos Villavicencio

Piute Creek

Un precipicio de granito
un árbol, sería suficiente,
o incluso una roca, un pequeño arroyo,
un trozo de corteza en un estanque.
Colina tras colina, plegadas y retorcidas
robustos árboles apilados
en delgadas fracturas de la piedra
una enorme luna sobre todo, es demasiado.
La mente vaga. Un millón
de veranos, el tranquilo aire nocturno y las tibias
rocas. El cielo sobre montañas interminables.
Toda la porquería que viene con el ser humano
disminuye, la roca firme ahora tiembla,
incluso el intenso presente parece obviar
este espejismo de corazón.
Libros y palabras
como el pequeño arroyo de una alta cornisa
desapareciendo en el aire seco.

Una mente clara, atenta,
sólo tiene sentido si
lo que ve es realmente visto.
Nadie ama a la piedra, pero aquí estamos.
Los fríos de la noche. Algo que se mueve
rápido a la luz de la luna
se desliza en la sombra del Enebro:
allí atrás invisibles
orgullosos ojos fríos
de un Puma o Coyote
me observan levantarme y partir.

Fotos propias

Tłum. Tadeusz Sławek

Piute Creek

Jedno granitowe pasmo,
Drzewo, już byłoby dość,
Może nawet jedna skała, niewielki potok,
Strzęp kory w zakolu.
Wzgórze za wzgórzem, pofałdowane, splecione z sobą,
Niezmożone niczym drzewa wciśnięte
W wąskie pęknięcia skał.
Nad wszystkim wielki księżyc, nazbyt to wiele.
Umysł wędruje. Milion
Pór letnich, powietrze nocy zamarło i skały promieniują
Ciepłem. Niebo nad bezkresnymi górami.
I cała tandeta co towarzyszy człowieczeństwu
Odpada, drży lita skała,
Nawet ciężka teraźniejszość jakby nie docierała
Do pęcherzyka serca.
Książki i słowa
Nikną w suchym powietrzu
Jak mały strumień spadający z wysokiego zbocza.

Dla jasnego, skupionego umysłu
jedno tylko ma znaczenie – że
to, co widzi, widzi prawdziwie.
Nikt nie kocha skał, a przecież jesteśmy.
Noc przenika chłodem. W świetle księżyca
Jakiś ruch nagły
Wkrada się w cień jałowca.
Gdzieś za plecami niewidoczne
Zimne dumne oczy
Kuguara lub kojota
Śledzą bacznie, jak wstaję i odchodzę.

Piute Creek

One granite ridge
A tree, would be enough
Or even a rock, a small creek,
A bark shred in a pool.
Hill beyond hill, folded and twisted   
Tough trees crammed
In thin stone fractures
A huge moon on it all, is too much.   
The mind wanders. A million
Summers, night air still and the rocks   
Warm.  Sky over endless mountains.   
All the junk that goes with being human   
Drops away, hard rock wavers
Even the heavy present seems to fail   
This bubble of a heart.
Words and books
Like a small creek off a high ledge   
Gone in the dry air.

A clear, attentive mind
Has no meaning but that
Which sees is truly seen.
No one loves rock, yet we are here.   
Night chills. A flick
In the moonlight
Slips into Juniper shadow:
Back there unseen
Cold proud eyes
Of Cougar or Coyote
Watch me rise and go.

Gary Snyder

1930 – , Estados Unidos

Trad. José Luis Regojo

La llamada de lo salvaje

El pesado viejo en su cama por la noche
Oye el canto del Coyote
                             en la pradera.
Todos los años trabajó en el rancho la mina y el bosque.
Católico,
Californiano autóctono.
                y los Coyotes aúllan para sus
Ochenta años.
Llamará al trampero
Gubernamental
Que pone trampas de hierro a los Coyotes,
Mañana.
Mis hijos perderán esta
Música que acaban de empezar
A amar.

Los que iban de ácido de las ciudades
Convertidos en Gurú o Swami,
Hacen penitencia con brillantes
Ojos dopados, y dejan de comer carne.
En los bosques de Norteamérica
La tierra del Coyote y del Águila,
Sueñan con la India, con
               los éxtasis asexuados siempre benditos.
Y duermen en cúpulas
Geodésicas con calefacción de aceite,
Que se pegaron como verrugas
Al bosque.

Y el canto del Coyote
                se silencia
                porque temen
                la llamada
                de lo salvaje.

Y vendieron sus cedros vírgenes,
                los árboles más altos en kilómetros
A un leñador
Que les dijo,

«Los árboles están llenos de bichos».

El Gobierno decidió finalmente
Declarar la guerra sin cuartel. La derrota
        es Anti-Americana.
Y enfilaron hacia el aire,
Sus mujeres con ellos
        con sus peinados exóticos
        pintan con esmalte de uñas los
        disparadores de los cañones.
Y nunca volvieron,
       pues descubrieron que
        el suelo
es pro-comunista. Y sucio.
Y los insectos aliados del Viet Cong.

Así que bombardean y bombardean
Día tras día, en todo el planeta
        ciegan gorriones
        revientan tímpanos de búhos
        astillan troncos de cerezo
        retuercen y curvan
        intestinos de ciervos
        en las rocas polvorientas, fragmentadas.
Todos estos norteamericanos en ciudades especiales en el cielo
Descargando venenos y explosivos
Por Asia primero,
y luego Norteamérica,

Una guerra contra la tierra.
Cuando terminen, ya no quedará
       un lugar

para que se esconda un Coyote

                             mensaje

                             Me gustaría decir que
                             El Coyote estará siempre
                             En tu interior

                             Pero no es verdad.

En las fotos: fotógrafo y poeta norteamericano Walter Chappell (1925-2000)

Tłum. Agata Korbel

Zew dzikości

Ciężki stary człowiek nocą w swoim łóżku
Słyszy śpiewającego Kojota
                             na łące za domem.
Całe te lata harował, drążył, ciął.
Katolik.
Z Kalifornii.
            a Kojoty wyją w jego
Osiemdziesiątym roku.
Wezwie Rządowego
Trapera
Który używa żelaznych potrzasków na Kojoty Jutro.
Moi synowie utracą tę
Muzykę, którą dopiero zaczęli
Kochać.

Byli kwasowcy z miast
Nawróceni na Guru lub Swami
Odprawiają pokutę ze szklistymi
Zaćpanymi oczami, i odrzucają mięso.
W lasach Północnej Ameryki
Ziemi Kojota i Orła,
Marzą o Indiach, o
         wiecznie błogich, bezpłciowych wyżynach.
I śpią w ogrzewanych ropą
Geodezyjnych kopułach, które
Wetknięto jak brodawki
Między drzewa.
A śpiew Kojota
         zatrzaśnięto
         ze strachu
         przed zewem
         dzikości.

I sprzedali swoje dziewicze cedry,
         najwyższe drzewa w okolicy
Drwalowi,
który powiedział.

„Drzewa są pełne robactwa”.

Wreszcie Rząd zadecydował,
Że tę wojnę trzeba    wygrać. Klęska
               jest nieamerykańska.
I wznieśli się w powietrze
Ze swoimi kobietami.
               o natapirowanych włosach
               smarującymi lakierem
               przyciski spustowe.
I nad ziemią górowali
               gdyż uznali
               że była
prokomunistyczna. I brudna.
A owady trzymają stronę Wiet Kongu.

Więc bombardują i bombardują
Dzień po dniu, od bieguna do bieguna
               wróble ślepną
               sowy głuchną
               pnie wiśniowe pękają
               plączą i supłają się
               jelenie jelita
               w zakurzonych, drżących skałach.
Wszyscy ci Amerykanie w specjalnych podniebnych miastach
Ciskają bomby i trucizny.
Najpierw Azja,
Potem Ameryka Północna.

Wojna przeciwko ziemi.
Kiedy się skończy nie będzie już
             miejsca
Na kryjówkę dla Kojota

                              wiadomość

                              Chciałbym powiedzieć
                              Że kojot jest na zawsze
                              W tobie.

                              Ale to nie jest prawda.

The Call of the Wild

The heavy old man in his bed at night
Hears the Coyote singing
                             in the back meadow.
All the years he ranched and mined and logged.
A Catholic.
A native Californian.
           and the Coyotes howl in his
Eightieth year.
He will call the government
Trapper
Who uses iron leg-straps on Coyotes,
Tomorrow.
My son will lose this
Music they have just started
To love.

The ex acid-heads from the cities
Converted to Guru or Swami,
Do penance with shiny
Dopey eyes, and quit eating meat.
In the forests of North America,
The land of Coyote and Eagle,
They dream of India, of
           forever blissful sexless highs.
And sleep in oil-heated
Geodesic domes, that
Were stuck like warts
In the woods.
And the Coyote singing
           is shut away
           for they fear
           the call
           of the wild.

And they sold their virgin cedar trees,
           the tallest trees in miles,
To a logger,
Who told them,

‘Trees are full of bugs.”

The Government finally decided
To wage the war    all-out. Defeat
           is Un-American.
And they took to the air,
Their women beside them
           in bouffant hairdos
           putting nail-polish on the
           gunship cannon-buttons.
And they never came down
           for they found,
           the ground
is Pro-Communist. And dirty.
And the insects side with the Viet Cong.

So they bomb and they bomb
Day after day, across the planet
           blinding sparrows
           breaking the ear-drums of owls
           splintering trunks of cherries
           twining and looping
           deer intestines
           in the shaken, dusty, rocks.
All these Americans up in special cities in the sky
Dumping poisons and explosives
Across Asia first,
And next North America,

A war against earth.
When it’s done there’ll be
           no place

A Coyote could hide.

                             envoy

                             I would like to say
                             Coyote is forever
                             Inside you.

                             But it’s not true.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar
A %d blogueros les gusta esto: